Försäljnings-och leveransvillkor

Virecplattan AB säljer & marknadsför varor under följande varumärken på följande webbadresser:

Varunamn                            Aktuella webbplatsadresser:

Virecplattan                            https://www.virecplattan.se

För privatpersoner gäller Distansavtalslagen & Konsumentköplagen

För företag samt enskilda näringsidkare gäller Köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att avtal mellan företag gäller före lagen.

Betalning sker med 20 dagar netto efter fakturadatum eller enligt avtal. Från förfallodagen utgår ränta enligt räntelagen. Räntelag (1975:635), SFS nr: 1975:635. Vid försenad betalning äger leverantören rätt till ersättning för betalningspåminnelse enligt lag. Produkter som har levererats förblir Leverantörens egendom till dess produkterna i sin helhet blivit betalda.

Priser
Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt om inte annat anges. Undantag med mervärdesskatt inkluderat i priset kan ske i samband med riktade kampanjer till privatpersoner. Leverantören har rätt att ändra angivna priser utan föregående avisering.

Leveransvillkor
Alla varor fritt leverantörens lager. Leveransdatum på orderbekräftelse avser avgångsdatumet från Leverantören. Fraktkostnaden debiteras utan påslag om ej annat avtalats.

Returer
Retur av vara skall godkännas av Leverantören. Returhanteringen skall godkännas av Leverantören. Godkänd retur till Leverantörens varulager skall betalas av köparen. I de fall en retur är föranledd av fel som kan hänvisas till Leverantören, krediteras Köparen till 100% samt att Leverantören står för kostnaden av returfrakten.

Ångerrätt
I egenskap av privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftligt meddelande till oss Detta kan ske via e-post där nu bifogar dina uppgifter. Vi gör sedan en bedömning om ångerrätten är tillämplig.  Vi skickar sedan via e-post, anvisningar om hur du bör gå tillväga med hanteringen av returen. Detta kan gälla tex fraktnummer, emballering, fraktbolag etc. Enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna.
Efter mottagandet av returen kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 14 dagar, från den dagen då vi mottagit varan och fastställt att den returneras i oskadat skick.

Reklamationsrätt och ansvarsbegränsningar
Leverantören ansvarar inte för skador som levererade produkter orsakar på fast eller lös egendom, som inträffar när produkterna är i köparens besittning, eller för skada som levererade produkter orsakar på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår, eller för skada på fast eller lös egendom som sådana produkter orsakar på grund av produkter som leverantören levererat.

Om leverantören skulle åläggas ett ansvar gentemot tredje man för sådana skador eller förluster som avses i föregående stycke, skall köparen hålla leverantören skadelös i den mån leverantören ej ansvarar gentemot köparen enligt denna punkt.
För att åberopa reklamationsrätten måste köparen senast en (1) månad efter felet borde ha upptäckts eller upptäckts reklamera felet till leverantören.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part inte rimligen kunnat råda över eller för… omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller förseningar av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som av omständigheter som part ej kan råda över som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist
I egenskap av privatperson, har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Virecplattan AB
c/o Algothson, Söderberga allé 58, 16862 Bromma. Tel: +46-70-3252624,
Mail:  info@virecplattan.se
Web:  virecplattan.se

Scroll to Top